Golf pomáhá
Rezervace TeeTime Rezervace TeeTime

Obchodní podmínky online prodeje TeeTime SE


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti TeeTime SE
se sídlem Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00 Praha 4 - Nusle
identifikační číslo: 24236381
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 840
pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.teetime.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4, IČ: 24236381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 840 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.teetime.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zakoupení vstupu na golfové hřiště v ČR a SK, jejíž provozovatelem je třetí strana, a to s určením přesného data a časového úseku (tzv. tee-time).

UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu 2 umožňuje, může kupující provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.8. Součástí registrace je souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

1.9. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

1.10. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.11. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.12. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.13. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.14. Vzhledem k tomu, že kupujícím je spotřebitel, je návrhem na uzavření smlouvy – nabídkou, umístění nabízené služby na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (objednávka); prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny.

1.15. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb; vzhledem k charakteru prodávaných služeb a nemožnosti jejich vrácení, nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny náklady za navrácení služeb prodávajícímu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.16. Informace o ceně a službách uvedených prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena služby sjednána chybná a nesprávná a bude se výrazně odlišovat od ceny srovnatelných služeb. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.

1.17. Vzhledem k charakteru prodávané služby neobsahuje webové rozhraní obchodu informace o nákladech spojených s balením a dodáním, neboť takové náklady nevznikají.

1.18. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

1.19. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.20. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.21. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout objednanou službu v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí.

1.22. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.23. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. §1811 až §1820 občanského zákoníku.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.24. Cenu služeb může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou při objednání služby.

1.25. Vzhledem k tomu, že kupní cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou při objednání služby, musí být kupní cena služby uhrazena vždy před samotným poskytnutím služby.

1.26. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby nebo služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.28. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.29. Prodávající informuje kupujícího, že jím nabízené služby, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, spadají pod ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku a tedy, že kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Z těchto důvodů nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny žádné informace o podmínkách, lhůtách ani postupech pro uplatnění tohoto práva ani formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.30. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a vzhledem k tomu, že kupující je spotřebitelem a prodávající podnikatelem, tak i ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku), a to v tom rozsahu, v jakém to odpovídá charakteru služby, která je předmětem prodeje.

1.31.1. mají služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,

1.31.2. se služby hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle využívá, 1.31.3. služby odpovídají svým rozsahem a kvalitou popisu v době prodeje.

1.31.4. služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

1.32. Vzhledem k charakteru služby (§ 2167 písm. d) občanského zákoníku) nemá kupující práva z vady ve smyslu ust. § 2165 občanského zákoníku.

1.33. Má-li služba vadu, může kupující požadovat poskytnutí nové služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti služby, může kupující požadovat jen nahrazení součásti služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na opravu služby kupující s ohledem na její charakter nemá.

1.34. Kupující nemá – s ohledem na charakter poskytované služby práva dle ust. §2169 odst. 2 občanského zákoníku.

1.35. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na poskytnutí nové (náhradní) služby bez vad, na výměnu součásti služby, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou (náhradní) službu bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

1.36. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před čerpáním služby věděl, že služby má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.37. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci na čerpání služeb.

1.38. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

1.39. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup služby.

1.40. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

1.41. U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.42. Kupující nabývá oprávnění k čerpání služby zaplacením celé kupní ceny takových služeb.

1.43. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.44. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy teetime@teetime.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.45. Prodávající je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.46. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.47. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační (registrační) číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.48. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.49. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.50. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.51. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.52. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.53. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.1.50) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.53.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.53.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.54. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1.55. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.56. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ
1.57. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

PRODEJ VOUCHERU
1.58. Čerpání voucheru na nákup v internetové, nebo kamenné prodejně TeeTime Store není spojeno s akcí CashBack. Voucher však může být použit k zaplacení již zlevněného zboží, nebo služeb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.59. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.60. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.61. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.62. Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Štětkova 1638/18, Praha 4 - Nusle, 140 00
Adresa elektronické pošty: teetime@teetime.cz
Telefon: +420 606 677 894

V Praze dne 11. 6. 2015V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00
Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Hotline TeeTime
Jsme Vám k dispozici!

Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací