Golf pomáhá
Rezervace TeeTime Rezervace TeeTime

IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS BY CALLAWAY 2021 - náhradní termín
Kunětická HoraDříteč,

Registrace
IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS BY CALLAWAY 2021 - náhradní termín

Zahájení: 27.10.2021 06:00

Počet dní: 3 dnů

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

1/Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF pro rok 2021 a podle Místních pravidel hřiště. 2/ Hraje se 3x18 jamek na rány bez vyrovnání (brutto) a na úpravu hendikepu. Start postupný z odpaliště jamky č. 1 . Červená odpaliště: mladší žáci, mladší žákyně, starší žákyně. Modrá odpaliště: starší žáci. Žlutá odpaliště: kadetky a dorostenky. Bílá odpaliště: kadeti a dorostenci. 3/ Do turnaje budou přijati nejlepší hráči a hráčky do 19 let podle HCP v okamžiku uzávěrky přihlášek až do naplnění kapacity turnaje. 4/ Výše hendikepu je omezena na 36,0 ve všech kategoriích. 5/ Případná rozehrávka o první místo v kategorii se hraje na jamkách předem určených soutěžním výborem. 6/ Cut pro třetí kolo bude uplatněn dle pravidel viz propozice v příloze. 7/ Pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek. 8/ Definitivní uzávěrka přihlášek je v pondělí 25. října ve 12:00 a vydání startovní listiny ve pondělí 25. října 2021 v 19:00 hod. 9/ Postup výběru náhradníků: ředitel soutěže přijímá na telefonním čísle 603858197 popř. na mailu pavel.vidura@gmail.com informaci o zájmu hrát ze strany kandidátů na náhradníky. V okamžiku uzávěrky v pondělí 25. října ve 12 hod. budou neúplné kategorie doplněny výběrem z nahlášených zájemců, přičemž rozhodujícím kritériem bude aktuální HCP. Startovní listina na serveru ČGF je oficiální. Poté bude možné nahradit odstoupivšího hráče na uvolněné místo ve startovní listině náhradníkem přítomným na místě. Oficiální startovní listina bude vyvěšena v klubovně den před soutěží. Hráči jsou povinni si sami zjistit, zda byli do soutěže přijati. 10/ Max. počet startujících - vzhledem ke kapacitě hřiště - je 132 podle HCP a poměru počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích.

Popis:

Čtěte přílohy. Turnaj je zařazen do oficiálních žebříčků ČGF. Turnaj na 54 jamek se započítává do World Amateur Golf Ranking pro kategorie 15-19 let, hrajících z mistrovských odpališť. Upozornění pro hráče: - časy pro cvičné kolo jsou k dispozici v úterý 26.10.2021 (nebo o víkendu 23. a 24.10.2021), rezervace individuálně na recepci

Přihlášení:

internet - server cgf, entry form

Vítězství:

Nejlepší součet brutto score ve třech kolech. V případě rovnosti výsledků v kategorii se o 1. místo hraje rozehrávka na jamkách předem určených soutěžním výborem. Vítězové jednotlivých kategorií ve vložené národní kvalifikaci získají právo účastnit se světového finále The IMG Academy Junior World Championships - Florida Challenge 2021.

Ceny:

diplomy a věcné ceny

Úhrada nákladů:

ne

Poplatky:

Účastnický poplatek je 1900.- Kč, členové GCKH (se zaplaceným ročním hracím poplatkem) hradí zlevněný účastnický poplatek 900 Kč.

Stravování

oběd, občerstvení na hřišti

Kategorie

I - společná do 19

G boys 17 - 18

H girls 17-18

E boys 15 - 16

F girls 15 - 16

C boys 13 - 14

D girls 13 - 14

A boys 7 - 12

B girls 7 - 12

WAGR - Boys

WAGR - Girls

Kolo č.1

BLUE 13 - 14 let

WHITE 15 - 19 let

YELLOW 15 - 19 let

RED 7 - 12 let

RED 7 - 14 let

Kolo č.2

RED 7 - 14 let

BLUE 13 - 14 let

RED 7 - 12 let

WHITE 15 - 19 let

YELLOW 15 - 19 let

Kolo č.3

BLUE 13 - 14 let

YELLOW 15 - 19 let

RED 7 - 12 let

WHITE 15 - 19 let

RED 7 - 14 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní ustanovení
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je TeeTime SE, IČO: 24236381, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 840 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle
e-mail: teetime@teetime.cz

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- e-mail,
- telefon,
- fotografie,
- datum narození.

1.5. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.


2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Správce zpracovává osobní údaje zákazníka (fakturační údaje uvedené na faktuře), které nezbytně potřebuje, aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu povinnosti uchovat daňové a účetní doklady podle příslušných právních předpisů.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů za tímto účelem je článek 6 odstavce 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě:

  • Oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.

  • Souhlasu se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

  • Souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
4.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
- zajišťující marketingové služby,
- zajišťující účetní služby,
- zajišťující vedení agendy a evidence hráčů, zpracování přihlášek na turnaje, tvorby žebříčků apod.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva zákazníka
5.1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Na základně vyzvání ze strany zákazníka správce doloží, jaké osobní údaje zákazníka zpracovává a proč.

- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Pokud u zákazníka dojde ke změně nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo požadovat změnu, opravu či doplnění svých osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
Dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na žádost správce vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů, nebude-li mít zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat (např. pro potřeby evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem).

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
Pokud se zákazník domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, nebo že provádí zpracování nezákonně, může využít tohoto práva. V tom případě správce bez odkladu omezí zpracování do doby vyřešení námitky. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Zákazník má rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním
A to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 1 těchto podmínek.

5.2. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 125, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz)

6. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
6.1. Odběr obchodních sdělení lze ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložením do uzamykatelné skříně, apod.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Registrací na webové stránce teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png